top of page

LOODUSE JA LOOMINGU RINGI ÕPPEKAVA 

(Õppekava kood EHISes 161917)

Õppekava lühikirjeldus

LOHE looduskooli looduse ja loomingu ringi õppekava on dokument, mille alusel toimub huvihariduse andmine LOHE looduskoolis. Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, erakooliseadusest ja huvikooli põhikirjast. Õppekava alusel toimuv õppetegevus pakub loodus- ja kunstihuvilistele lastele ja noortele võimalust arendada endas loovust ja sotsiaalseid oskusi ning avardada oma maailmapilti läbi praktilise looduse tundmaõppimise, erinevate projektide ja uurimuste ning käelise tegevuse.

Õppe eesmärgid

LOHE looduskooli looduse ja loomingu ringi õppekava eesmärkideks on:

 • Teha õpilased tuttavaks neid ümbritseva elusloodusega

 • Suunata õpilasi loodust ja keskkonda säästvalt mõtlema ja tegutsema

 • Arendada õpilastes loovust ja käelise tegevuse oskuseid

 • Tutvustada erinevaid looduslikke materjale ja nende kasutamise võimalusi

 • Aidata kaasa õpihuvi säilimisele ja arendamisele

 

Õppeaja kestus, õppeainete loend ja maht õppepäevades

 • LOHE looduskooli looduse ja loomingu ringi õppekava sisaldab ühe õppeaine ainekava – looduse ja loomingu ringi ainekava.

 • Keskmine õppetöö maht on 35-37 õppepäeva õppeaastas olenevalt huviringi toimumise nädalapäevast, õpilaste huvist, õpetajate algatatud lisaprojektidest ja muudest tingimustest.

 • Õppetöös on soovi korral võimalik osaleda kuni kolmel järjestikusel õppeaastal.

 • Looduse ja loomingu ring toimub kord nädalas 60 minuti pikkuse õppetunnina septembri algusest mai lõpuni. Igale grupile on planeeritud 35-37 akadeemilist tundi õppeaastas.

 

Õpingute alustamise tingimused

 • Looduse ja loomingu ringi õppekava alusel on õpinguid oodatud alustama 1.-9. klassi õpilased. Õppetöö toimub eri vanusegruppides.

 • Osalejad registreeritakse huviringi lapsevanema sooviavalduse alusel ja huvikooliga lepingu sõlmimise järel.

 • Õppeaasta algab 1. septembril ringi registreerumisega ja lõppeb 31. mail tunnistuste väljastamisega.

 

Õppeainete valiku võimalused ja tingimused.

Õppeetapid ja kooli lõpetamine

 • Looduse ja loomingu ringis on võimalus osaleda 1.-9. klassi õpilastel. Õppegrupid moodustatakse vastavalt laste vanusele, arvule ja ringide tegevuskoha spetsiifikale.

 • Kõik huvikooli õpilased kuuluvad ühte kooliastmesse. Huviringi ainekava ei ole jagatud erinevateks õppeastmeteks, vaid on mõeldud läbimiseks soovi korral kuni kolme õppeaasta jooksul. Igal õppeaastal lähenetakse ainekavas olevale teemaderingile erinevate tegevuste läbi ja vajadusel erineva raskusastmega ülesannete abil.

 • Iga õppeaasta lõpus ja enne jõuluvaheaega antakse õpilastele tunnistus õppekavas läbitud teemade ja omandatud oskuste kohta. Tunnistuse saamise eelduseks on aktiivne osalemine õppetöös vähemalt 70% tundidest.

 • Õppuril on õigus soovi korral katkestada või lõpetada õpingud enne õppekava täies ulatuses läbimist.

 

Hindamine ja tagasiside andmine

 • Õpilase arengule antakse hinnang terve õppeaasta kestel vestluste, näituste, võistluste, loominguliste tööde valmimise ja mängude käigus. Tunnustatakse ja julgustatakse individuaalset arengut, teistega arvestamist ja püüdlikkust, aktiivset osalemist ringitöös. Õppeaasta keskel ja lõpus antakse õpilastele tunnistus, kus on näidatud läbitud teemad ja omandatud oskused.

 • Lapsevanemad saavad tagasisidet infokirjadest, õpetajatega vesteldes, laste töid nähes ja nendega ringis tehtust vesteldes.

 • Lastelt endilt saadud tagasiside alusel arendatakse huviringi teemasid ja meetodeid ning motiveeritakse õpilasi ise ettepanekuid tegema ja oma huvisid ja teadmisi analüüsima.

 

Nõuded õpetajale

 • Huviringi õpetaja omab huviringi spetsiifikale vastavat haridust, on hea looduse tundja ja vahendaja, omab kogemust lastega töötamisel, on läbinud esmaabikoolituse, toetab laste õpihimu ning täiendab ka ennast pidevalt

 

LOODUSE JA LOOMINGU RINGI AINEKAVA

Õpisisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpitulemused

Looduse ja loomingu ringi ainekava läbinud õpilane:

 • Julgeb end loovalt ja isikupäraselt väljendada

 • Oskab enda kujutlusvõimet ja ideid ellu rakendada ja teistele selgitada

 • On valmis töötama nii iseseisvalt kui grupis

 • Oskab näha looduse ja inimühiskonna vahelisi seoseid ja probleeme

 • Teab, kuidas vaadelda loodust linde ja loomi häirimata

 • Oskab vaadeldavates loodusobjektides leida iseloomulikke ja määramiseks olulisi tunnuseid

 • Mõistab keskkonnasõbraliku mõtteviisi olulisust ja on suunatud säästvale tarbimisele

 • Oskab käsitseda erinevaid materjale, töövahendeid ja tehnikaid

 • Oskab kasutada looduslikke materjale erinevates loomingulistes töödes

 • Väärtustab käsitööd ja peab lugu teiste tehtud loomingust

 • Oskab looduses liikuda ja seal vajalikke materjale koguda ilma loodust kahjustamata

 • Tunneb oma töödes kasutatud ja kujutatud taime-, seene- ja loomaliike

TABEL.JPG
bottom of page