top of page

LOODUS- JA TEADUSRINGI ÕPPEKAVA 

(Õppekava kood EHISes 161437)

Õppekava lühikirjeldus

LOHE looduskooli loodus- ja teadusringi õppekava on dokument, mille alusel toimub huvihariduse andmine LOHE looduskoolis. Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, erakooliseadusest ja huvikooli põhikirjast. Õppekava alusel toimuv õppetegevus pakub loodus- ja teadusuhuvilistele lastele ja noortele võimalust arendada endas loovust ja sotsiaalseid oskusi ning avardada oma maailmapilti läbi praktilise looduse tundmaõppimise, erinevate projektide ja uurimuste, käelise tegevuse, looduses liikumise ja ka lihtsate teaduskatsete läbiviimise abil.

Õppe eesmärgid

Õppekava eesmärkideks on erinevate loodusteaduste kaudu

 • Teha õpilased tuttavaks neid ümbritseva elusloodusega

 • Suunata õpilasi loodust ja keskkonda säästvalt mõtlema ja tegutsema

 • Kujundada õpilaste analüüsioskust ja loogilist mõtlemist

 • Arendada suhtlemis- ja koostööoskuseid

 • Äratada huvi loodus- ja täppisteaduste edasiõppimise vastu

 • Aidata kaasa õpihuvi säilimisele ja arendamisele

 

Õppeaja kestus, õppeainete loend ja maht õppepäevades

 • LOHE looduskooli loodus- ja teadusringi õppekava sisaldab ühe õppeaine ainekava – loodus- ja teadusringi ainekava.

 • Keskmine õppetöö maht on 35-37 õppepäeva õppeaastas olenevalt huviringi toimumise nädalapäevast, õpilaste huvist, õpetajate algatatud lisaprojektidest ja muudest tingimustest.

 • Õppetöös on huvi korral võimalik osaleda kuni kolmel järjestikusel õppeaastal.

 • Ainekavas toodud teemad on huviringi tegevustes tihedalt integreeritud ning nende detailsem käsitlemine ja ajakava kajastub õpetaja tööplaanis.

 • Looduse- ja teaduse huviringi tunnid toimuvad kord nädalas 60 minuti pikkuste õppetundidena septembrist mai lõpuni. Kolmel korral õppeaastas tehakse pikem matk või õppekäik (3-4 h). Seega on igale grupile planeeritud õppeaastas keskmiselt 60 akadeemilist tundi, sealhulgas õppekäigud ja matkad.

 

Õpingute alustamise tingimused

 • LOHE looduskoolis on õpinguid oodatud alustama 5.- 15. aastased lapsed ja noored. Õppetöö toimub eri vanusegruppides.

 • Osalejad registreeritakse huviringi lapsevanema sooviavalduse alusel ja huvikooliga lepingu sõlmimise järel.

 • Õppeaasta algab 1. septembril ringi registreerumisega ja lõppeb 31. mail tunnistuste väljastamisega.

 

Õppeainete valiku võimalused ja tingimused.

Õppeetapid ja kooli lõpetamine

 • Loodus- ja teadusringis on võimalus osaleda 5-15 aastastel lastel ja noortel. Õppegrupid moodustatakse vastavalt laste vanusele, arvule ja ringide tegevuskoha spetsiifikale.

 • Kõik huvikooli õpilased kuuluvad ühte kooliastmesse. Huviringi ainekava ei ole jagatud erinevateks õppeastmeteks, vaid on mõeldud läbimiseks soovi korral kuni kolme õppeaasta jooksul. Igal õppeaastal lähenetakse ainekavas olevale teemaderingile erinevate tegevuste läbi ja vajadusel erineva raskusastmega ülesannete abil.

 • Iga õppeaasta lõpus ja enne jõuluvaheaega antakse õpilastele tunnistus õppekavas läbitud teemade ja omandatud oskuste kohta. Tunnistuse saamise eelduseks on aktiivne osalemine õppetöös vähemalt 70% tundidest.

 • Õppuril on õigus soovi korral katkestada või lõpetada õpingud enne õppekava täies ulatuses läbimist.

 

Hindamine ja tagasiside andmine

 • Õpilase arengule antakse hinnang terve õppeaasta kestel vestluste, viktoriinide, võistluste, loominguliste tööde valmimise ja mängude käigus. Tunnustatakse individuaalset arengut, teistega arvestamist ja püüdlikkust, aktiivset osalemist ringitöös. Õppeaasta keskel ja lõpus antakse õpilastele tunnistus, kus on näidatud läbitud teemad ja omandatud oskused.

 • Lapsevanemad saavad tagasisidet infokirjadest, õpetajatega vesteldes, laste töid nähes ja nendega ringis tehtust vesteldes.

 • Lastelt endilt saadud tagasiside alusel arendatakse huviringi teemasid ja meetodeid ning motiveeritakse õpilasi ise ettepanekuid tegema ja oma huvisid ja teadmisi analüüsima.

 

Nõuded õpetajale

 • Huviringi õpetaja omab huviringi spetsiifikale vastavat haridust, on hea looduse tundja ja vahendaja, omab kogemust lastega töötamisel, on läbinud esmaabikoolituse, toetab laste õpihimu ning täiendab ka ennast pidevalt.

 

LOODUS- JA TEADUSRINGI AINEKAVA

Õpisisu

 1. Eesti loomastik – imetajad, kahepaiksed ja roomajad, putukad, kalad, linnud, lemmikloomad.

Tutvutakse levinumate liikidega määrajate, filmide ja fotode abil, kuulatakse loodushelisid, kogutakse ja määratakse putukaid ning jälgitakse nende arengut, lahatakse kala, uuritakse kodukoha vee-elustikku, ehitatakse linnumaja, viiakse läbi loodusvaatlusi, õpitakse liike tundma läbi loomingulise tegevuse, tutvutakse erinevate lemmikloomade ja nende hooldamisega, ehitatakse putukahotelli, uuritakse loomade tegevusjälgi.

 1. Inimene ja loodus – inimese meeled, looduses liikumine, loodusvaatlused, loodusfoto ja –film, ohustatud liigid ja nende kaitse, säästev tarbimine, taaskasutus, keskkonnaprobleemid, loodus linnas ja maa-asulates.

Viiakse läbi inimese kuulmis-, nägemis-, haistmis- ja maitsemeelega seotud katseid, õpime erineval maastikul liikuma, uurime, mis on igaüheõigus, õpime vett puhastama ja lõket tegema, harjutame looduse vaatlemist ilma lindude-loomade elu häirimata, õpime vaatlema ja kuulama, enda looduselamuste vahendamist, õpime tundma ohustatud liike ja arutleme erinevate keskkonnaprobleemide üle, uurime enda tarbimisharjumusi, teostame taaskasutusprojekte, tutvume kodukoha elustikuga.

 1. Taimed ja seened – puud ja põõsad, samblad, samblikud ja seened, levinumad rohttaimed, taimede kasutamine, määrajate kasutamine.

Tehakse katseid taimede elutingimuste uurimiseks, jälgitakse aastaaegade vaheldumisega seotud muutusi puude näitel, kogutakse taimede vilju, uuritakse taimede kasutusviise, õpitakse tuntumaid söögi- ja mürgiseeni tundma, tehakse katseid pärm- ja hallitusseentega, tutvutakse ravimtaimede ja nende kogumise võtetega, valmistatakse herbaarium ja õpitakse taimemäärajaid kasutama.

 1. Tuli, maa, õhk ja vesi – õhk, tuul, tuli, valgus, soojus, muld, vesi, aastaajad ja loodusnähtused, ohutusnõuded katsete läbiviimisel, katsete selgitamine ja esitlemine.

Teeme lihtsaid ja tuntud teaduskatseid seoses liikumise, soojuse ja valgusega, uurime vee erinevaid olekuid ja vee liikumist taimedes, uurime mullahorisonte ja mulla-elustikku,  meisterdame päikesekella ja tuulelipu, teeme ilmavaatlusi, mõõdame õhutemperatuuri, sademeid ja tuule kiirust, jälgime aastaaegade vaheldumist, teeme selgeks meid huvitavate loodusnähtuste põhjused, valmistame ette teadusteatri etenduse.

Õpitulemused

Loodus- ja teadusringi ainekava läbinud õpilane

 • On tuttav Eestis enamlevinud looma-, taime- ja seeneliikidega.

 • On teadlik kodukoha looduse eripäradest.

 • Suhtub säästlikult meid ümbritsevasse keskkonda

 • Oskab koostööd teha ja ka üksinda tegutseda

 • Märkab probleeme nii keskkonnas kui inimsuhetes ja on avatud lahenduste pakkumisele

 • Oskab oma tegevust planeerida ja tulemusi hinnata

 • Oskab koguda infot vaatluste, mõõtmiste ja katsete käigus.

 • Püüab leida seoseid ja teha järeldusi enda vaatlus- ja uurimustulemuste põhjal

 • Oskab läbi viia lihtsaid katseid ja neid teistele selgitada

 • Teab ohutusreegleid tule, terariistade ja kemikaalidega töötamisel

 • Mõtleb loogiliselt ja ka loominguliselt

 • Suudab erinevatest määrajatest ja teatmikest teda huvitava info üles leida.

 • Oskab looduses liikuda ja tegutseda loodust säästes

 • Teab looduse ja teadusega seotud ameteid ja erialasid

 • Mõistab, et õppimine on pidev protsess ja on huvitatud enda mitmekülgsest arendamisest

bottom of page